Regulamin

Kategorie produktów

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Portal pod adresem agrostal.com.pl prowadzony jest przez Dariusza śmieciucha  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Dariusz Śmieciuch wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności Wola Różaniecka 233, 23-420 Tarnogród i adres do doręczeń: Wola Różaniecka 233, 23-420 Tarnogród, NIP 918-166-71-19, adres poczty elektronicznej: agro-stal.pphu@gmail.com, numer telefonu: 604-115-652.Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz obsługi Klientów i został napisany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

2. Przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca tzn. portal internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agrostal.com.pl prowadzony przez Dariusza Śmieciucha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Dariusz Śmieciuch. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pisząc wiadomość elektroniczną na adres: agro-stal.pphu@wp.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu: 604 -115-652.

2.1. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży.

2.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych portalu internetowego. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zgłoszeniu takiej woli na adres mailowy sklepu: agro-stal.pphu@wp.pl.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek ich podanie jest niezbędne do zawarcia Umowy. Brak danych skutkuje odmową zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży są wskazane w formularzu w czasie składania zamówienia.

3. Ceny i sposoby płatności

3.1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie portalu internetowego wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

3.2. Podana cena nie obejmuje kosztów transportu towaru.

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

3.4. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:

– przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wówczas pracownik reprezentujący sprzedawcę sprawdza dostępność towaru, potwierdza zamówienie, i uzgadnia termin transportu. Klient zobowiązany jest do zapłaty za towar w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia.

– płatności przy odbiorze, wówczas pracownik reprezentujący sprzedawcę sprawdza dostępność towaru, potwierdza zamówienie, i uzgadnia termin odbioru  i sposób płatności. Klient zobowiązany jest do zapłaty za towar najpóźniej w dzień odbioru maszyny.

4. Warunki sprzedaży

4.1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą niezwłocznie,  nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania zamówienia.

4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (np. brak możliwości skontaktowania się z zamawiającym lub innych istotnych przesłanek wzbudzających podejrzenia). Zamówienia zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane będą anulowane.

4.3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia zamówienia przez klienta zamówienia. Zamówienie uznaje się za złożone skutecznie, jeżeli zostaje potwierdzone telefonicznie przez pracownika firmy AGROSTAL, pocztą elektroniczną, lub pocztą tradycyjną.

4.4. W przypadku, gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT – chce otrzymać fakturę, powinien poinformować o tym fakcie firmę AGROSTAL w uwagach do zamówienia, bądź drogą mailową czy telefoniczną, bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane. W przeciwnym wypadku firma AGROSTAL wystawi paragon fiskalny.

5.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeśli zamawiający nie uregulował należności za towary zamawiane wcześniej.

5.6. Oferty zamieszczone na stronie internetowej mają charakter informacyjny, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

5. Dostawa i odbiór produktu

5.1. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności danego towaru. Jest zależny od tego, czy maszyna jest dostępna na magazynach. Zdecydowana większość oferowanych maszyn trafia do klienta w przeciągu 14 dni, niemniej jednak  przy niektórych produktach ten czas może być dłuższy.

5.2. Gdy została wybrana opcja „odbiór osobisty”, pracownik reprezentujący sprzedawcę, telefonicznie bądź mailowo potwierdzi zamówienie i uzgodni datę odbioru maszyny, która będzie odpowiadała obu stronom.

5.3. Jeżeli klient wybrał opcję „transport AGROSTAL”, pracownik reprezentujący sprzedawcę, telefonicznie bądź mailowo potwierdzi zamówienie,  uzgodni koszty związane z transportem i datę przekazania maszyny, która będzie odpowiadała obu stronom.

5.4. Transport zakupionego towaru odbywa się pojazdami należącymi do firmy AGROSAL lub jej podwykonawcami.

5.5 Kierowca firmy AGROSTAL jest zobowiązany do przyjęcia należności gotówkowej w trakcie wydawania towaru Klientowi. Jeśli klient wybrał elektroniczną formę płatności, poprosi o dokument potwierdzający przelew środków.

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres agro-stal.pphu@wp.pl.

Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić. W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6.2. Sprzęt, który jest przedmiotem odstąpienia od umowy nie może nosić śladów użytkowania tzn. musi być takim stanie, jaki reprezentował w momencie dostawy przez pracownika firmy AGROSTAL.

6.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do siedziby firmy (Wola Różaniecka 233, 23-420 Tarnogród),

6.4. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez klienta w związku z zakupem towaru.

7. Gwarancje i reklamacje.

7.1. Większość towarów sprzedawanych przez firmę AGROSTAL posiada gwarancję 12 m.  Za wady fizyczne i prawne towarów  na podstawie obowiązujących przepisów odpowiadają producenci maszyn.

7.2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres producenta maszyny, lub na adres: Wola Różaniecka 233, 23-420 Tarnogród lub drogą elektroniczną na adres: agro-stal.pphu@wp.pl

7.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane klienta, opis niezgodności towaru z umowa, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

7.4. Z powodu niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że producent danego towaru niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez producenta danej maszyny albo producent nie wymienił towaru  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez producenta usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

7.5. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

7.6. Producent rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni producent nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji producent poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.

7.7. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi producent.

Portal internetowy agrostal.com.pl prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Firma zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne, różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru, w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych towarów, wyglądu, itp.

7.8. Firma AGROSTAL nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów zakupionych przez naszych Klientów.

7.9. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się w szczególności do:

a. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,

b. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

8. Poufność danych i polityka prywatności

8.1  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy AGROSTAL i AGROSTAL PLUS związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.

8.2  Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

9.2. Firma AGROSTAL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez firmę AGROSTAL. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

9.4. Wykorzystywanie grafiki oraz treści zawartych na stronie w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione.

9.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2021 r.